UV񍑖̈

Zʈꗗ  yoXPbg{[z


Nq    yvẌفz
     1001
   
m 85 | 64 Q
I       I
  22 | 19  
  19 | 21  
  22 | 15  
  22 | 9  
            


Nq    yvẌفz
     1001
   
Hc 89 | 59
I       I
  20 | 18  
  27 | 14  
  20 | 11  
  22 | 16