UV񍑖̈

Zʈꗗ  ynh{[z


Njq    yRsRwZ̈فz
Q     1006
   
R 25 | 22
I       I
  11 | 13  
  14 | 9  
            


Njq    yRsRwZ̈فz
Q     1006
   
32 | 28
I       _ˍۑt
  18 | 17  
  14 | 11  
            


Njq    yRsRwZ̈فz
Q     1006
   
{ 31 | 26 Qn
I       I
  15 | 14  
  16 | 12  
            


Njq    yRsRwZ̈فz
Q     1006
   
24 | 18 m
I       I
  13 | 9  
  11 | 9  
            


Njq    yˍRrbOA[iz
Q     1006
   
43 | 26 {
k       aw
  20 | 14  
  23 | 12  
            


Njq    yˍRrbOA[iz
Q     1006
   
33 | 20
I      
  17 | 7  
  16 | 13  
            


Njq    yˍRrbOA[iz
Q     1006
   
39 | 17 R
      I
  17 | 8  
  22 | 9  
            


Njq    yˍRrbOA[iz
Q     1006
   
30 | 25
啪Y䍂       I
  14 | 17  
  16 | 8