UV񍑖̈

Zʈꗗ  yoXPbg{[z


Njq    yˍRrbOA[iz
     1003
   
78 | 70
I       I
  26 | 22  
  9 | 12  
  21 | 12  
  22 | 24  
           i򕌂͏Dj


Njq    yRsRwZ̈فz
     1002
   
87 | 66 m
I       I
  20 | 17  
  19 | 16  
  20 | 19  
  28 | 14  
            


Njq    yRsRwZ̈فz
     1002
   
77 | 66 t
I       I
  20 | 8  
  16 | 22  
  14 | 21  
  27 | 15  
            


Njq    yˍRrbOA[iz
X     1001
   
75 | 66
I       I
  19 | 20  
  15 | 14  
  15 | 20  
  26 | 12  
            


Njq    yˍRrbOA[iz
X     1001
   
m 109 | 80 Ȗ
I       I
  31 | 23  
  30 | 17  
  23 | 17  
  25 | 23  
            


Njq    yˍRrbOA[iz
X     1001
   
t 86 | 61 Hc
I       iq{Hc
  16 | 14  
  30 | 13  
  21 | 17  
  19 | 17  
            


Njq    y㑾wZ̈فz
X     1001
   
90 | 73 R`
I       I
  14 | 13  
  24 | 14  
  30 | 18  
  22 | 28  
            


Njq    yˍRrbOA[iz
R     1001
   
100 | 69 xR
I       I
  22 | 11  
  25 | 15  
  21 | 23  
  32 | 20  
            


Njq    yˍRrbOA[iz
R     1001
   
84 | 50 F{
I       I
  22 | 14  
  22 | 7  
  24 | 20  
  16 | 9  
            


Njq    yˍRrbOA[iz
R     1001
   
Ȗ 97 | 73
I       I
  21 | 24  
  26 | 22  
  18 | 12  
  32 | 15  
            


Njq    yˍRrbOA[iz
R     1001
   
m 83 | 54
I       d
  21 | 11  
  25 | 15  
  18 | 8  
  19 | 20  
            


Njq    yˍRrbOA[iz
R     1001
   
t 77 | 57 kC
I       I
  13 | 18  
  16 | 11  
  34 | 10  
  14 | 18  
            


Njq    yˍRrbOA[iz
R     1001
   
Hc 88 | 73 {
iq{Hc       I
  17 | 21  
  20 | 15  
  21 | 10  
  30 | 27  
            


Njq    y㑾wZ̈فz
R     1001
   
R` 68 | 60
I       I
  20 | 13  
  27 | 20  
  15 | 16  
  6 | 11  
            


Njq    y㑾wZ̈فz
R     1001
   
82 | 72 L
I       I
  18 | 15  
  20 | 13  
  26 | 24  
  18 | 20  
            


Njq    yˍRrbOA[iz
Q     0930
   
84 | 68
I       I
  21 | 8  
  16 | 15  
  23 | 13  
  24 | 32  
            


Njq    yˍRrbOA[iz
Q     0930
   
xR 63 | 54 {
I       I
  8 | 16  
  23 | 5  
  21 | 14  
  11 | 19  
            


Njq    yˍRrbOA[iz
Q     0930
   
F{ 87 | 84 R
I       I
  15 | 16  
  23 | 21  
  17 | 17  
  16 | 17  
  16 yz 13  
            


Njq    yˍRrbOA[iz
Q     0930
   
79 | 56
I       I
  17 | 14  
  16 | 4  
  22 | 18  
  24 | 20  
            


Njq    yRsRwZ̈فz
Q     0930
   
Ȗ 77 | 73 R
I       I
  19 | 17  
  7 | 15  
  26 | 18  
  25 | 23  
            


Njq    yRsRwZ̈فz
Q     0930
   
73 | 58
I       I
  19 | 13  
  10 | 12  
  22 | 16  
  22 | 17  
            


Njq    yRsRwZ̈فz
Q     0930
   
m 80 | 56
I       I
  24 | 2  
  22 | 14  
  21 | 14  
  13 | 26  
            


Njq    yRsRwZ̈فz
Q     0930
   
69 | 59 ΐ
d       I
  12 | 16  
  13 | 10  
  22 | 16  
  22 | 17  
            


Njq    yˍRrbOA[iz
Q     0930
   
kC 68 | 62
I       I
  18 | 17  
  11 | 10  
  21 | 13  
  18 | 22  
            


Njq    yˍRrbOA[iz
Q     0930
   
t 74 | 72 É
I       I
  20 | 15  
  23 | 23  
  23 | 15  
  8 | 19  
            


Njq    yˍRrbOA[iz
Q     0930
   
{ 92 | 83 X
I       I
  16 | 24  
  13 | 14  
  29 | 18  
  18 | 20  
  16 yz 7  
            


Njq    yˍRrbOA[iz
Q     0930
   
Hc 73 | 66
iq{Hc       I
  22 | 23  
  16 | 12  
  19 | 14  
  16 | 17  
            


Njq    y㑾wZ̈فz
Q     0930
   
R` 89 | 87
I       I
  26 | 25  
  26 | 18  
  20 | 19  
  17 | 25  
            


Njq    y㑾wZ̈فz
Q     0930
   
66 | 60 m
I       I
  22 | 15  
  16 | 15  
  12 | 20  
  16 | 10  
            


Njq    y㑾wZ̈فz
Q     0930
   
L 64 | 62 V
I       I
  14 | 19  
  16 | 12  
  18 | 14  
  16 | 17  
            


Njq    y㑾wZ̈فz
Q     0930
   
68 | 59 Od
I       I
  12 | 20  
  13 | 15  
  18 | 8  
  25 | 16  
            


Njq    yˍRrbOA[iz
P     0929
   
91 | 62
I       I
  23 | 13  
  15 | 19  
  24 | 12  
  29 | 18  
            


Njq    yˍRrbOA[iz
P     0929
   
xR 77 | 67
I       I
  14 | 21  
  19 | 18  
  24 | 11  
  20 | 17  
            


Njq    yˍRrbOA[iz
P     0929
   
F{ 85 | 74
I       I
  20 | 18  
  27 | 13  
  20 | 12  
  18 | 31  
            


Njq    yˍRrbOA[iz
P     0929
   
74 | 66 s
I       I
  18 | 19  
  18 | 10  
  18 | 20  
  20 | 17  
            


Njq    yRsRwZ̈فz
P     0929
   
Ȗ 93 | 48
I       I
  20 | 12  
  22 | 12  
  26 | 14  
  25 | 10  
            


Njq    yRsRwZ̈فz
P     0929
   
88 | 84 ޗ
I       I
  24 | 17  
  22 | 24  
  20 | 20  
  22 | 23  
            


Njq    yRsRwZ̈فz
P     0929
   
m 95 | 62
I       I
  20 | 10  
  25 | 11  
  29 | 15  
  21 | 26  
            


Njq    yRsRwZ̈فz
P     0929
   
69 | 60 a̎R
d       I
  20 | 8  
  17 | 20  
  16 | 6  
  16 | 26  
            


Njq    yˍRrbOA[iz
P     0929
   
83 | 67
I       I
  17 | 15  
  23 | 17  
  16 | 16  
  27 | 19  
            


Njq    yˍRrbOA[iz
P     0929
   
É 103 | 57
I       I
  23 | 10  
  20 | 11  
  33 | 7  
  27 | 29  
            


Njq    yˍRrbOA[iz
P     0929
   
{ 92 | 75 Qn
I       I
  19 | 21  
  28 | 18  
  26 | 16  
  19 | 20  
            


Njq    yˍRrbOA[iz
P     0929
   
Hc 82 | 61 Q
iq{Hc       I
  9 | 16  
  26 | 11  
  21 | 15  
  26 | 19  
            


Njq    y㑾wZ̈فz
P     0929
   
62 | 55
I       I
  28 | 19  
  18 | 15  
  12 | 13  
  4 | 8  
            


Njq    y㑾wZ̈فz
P     0929
   
V 66 | 53 R
I       I
  17 | 15  
  12 | 9  
  22 | 13  
  15 | 16  
            


Njq    y㑾wZ̈فz
P     0929
   
Od 83 | 65
I       I
  12 | 20  
  25 | 10  
  21 | 19  
  25 | 16