UV񍑖̈

Zʈꗗ  yoXPbg{[z


Njq    yˍRrbOA[iz
     1002
   
s 84 | 60
I       I
  21 | 14  
  16 | 17  
  21 | 8  
  26 | 21  
           is͂RNԂTxڂ̗Dj


Njq    yRsRwZ̈فz
     1001
   
91 | 73 R`
I       I
  22 | 18  
  24 | 19  
  18 | 20  
  27 | 16  
            


Njq    yRsRwZ̈فz
     1001
   
s 81 | 76 kC
I       I
  24 | 13  
  18 | 21  
  14 | 19  
  25 | 23  
            


Njq    yˍRrbOA[iz
X     0930
   
R` 83 | 73
I       I
  15 | 22  
  18 | 10  
  29 | 25  
  21 | 16  
            


Njq    yˍRrbOA[iz
X     0930
   
96 | 75 É
I       I
  26 | 19  
  11 | 21  
  28 | 15  
  31 | 20  
            


Njq    yˍRrbOA[iz
X     0930
   
kC 80 | 64
I       I
  18 | 16  
  18 | 16  
  19 | 11  
  25 | 21  
            


Njq    yˍRrbOA[iz
X     0930
   
s 85 | 83 t
I       I
  23 | 19  
  17 | 16  
  19 | 24  
  26 | 24  
            


Njq    yˍRrbOA[iz
P     0929
   
R` 89 | 85 R
I       I
  10 | 23  
  21 | 16  
  18 | 22  
  27 | 15  
  13 yz 9  
            


Njq    yˍRrbOA[iz
P     0929
   
70 | 65
I       I
  27 | 7  
  14 | 19  
  17 | 12  
  12 | 27  
            


Njq    yˍRrbOA[iz
P     0929
   
73 | 58 V
I       I
  14 | 19  
  19 | 13  
  16 | 14  
  24 | 12  
            


Njq    yˍRrbOA[iz
P     0929
   
t 89 | 74
I       I
  11 | 19  
  26 | 13  
  22 | 24  
  30 | 18