UV񍑖̈

Zʈꗗ  yoXPbg{[z


Nq    yˍRrbOA[iz
     1002
   
70 | 64
򕌏       I
  15 | 21  
  27 | 12  
  6 | 18  
  22 | 13  
           i򕌂͏Dj


Nq    yvẌفz
     1001
   
94 | 78
I       I
  24 | 24  
  19 | 19  
  31 | 12  
  20 | 23  
            


Nq    yvẌفz
     1001
   
73 | 70
򕌏       I
  21 | 19  
  16 | 16  
  14 | 17  
  22 | 18  
            


Nq    yˍRwZ{Zɑ̈فz
X     0930
   
74 | 70 m
I       I
  26 | 25  
  17 | 21  
  15 | 11  
  16 | 13  
            


Nq    yˍRwZ{Zɑ̈فz
X     0930
   
82 | 68
I       I
  33 | 12  
  16 | 17  
  16 | 14  
  17 | 25  
            


Nq    yˍRwZ{Zɑ̈فz
X     0930
   
68 | 64 R`
򕌏       I
  23 | 18  
  14 | 16  
  15 | 10  
  16 | 20  
            


Nq    yˍRwZ{Zɑ̈فz
X     0930
   
65 | 54 Q
I       I
  13 | 13  
  17 | 14  
  18 | 14  
  17 | 13  
            


Nq    yˍRwZ{Zɑ̈فz
P     0929
   
74 | 65 R
I       ci
  14 | 20  
  20 | 10  
  17 | 17  
  23 | 18  
            


Nq    yˍRwZ{Zɑ̈فz
P     0929
   
89 | 72
I       I
  24 | 22  
  24 | 11  
  22 | 23  
  19 | 16  
            


Nq    yˍRwZ{Zɑ̈فz
P     0929
   
89 | 75 kC
򕌏       I
  21 | 23  
  32 | 17  
  16 | 14  
  20 | 21  
            


Nq    yˍRwZ{Zɑ̈فz
P     0929
   
87 | 62 ΐ
I       I
  20 | 10  
  21 | 19  
  24 | 22  
  22 | 11